Prestatiebeloning in het onderwijs

Herbestemming middelen experimenten prestatiebeloning

Het kabinet heeft besloten de middelen voor de experimenten prestatiebeloning te herbestemmen. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2013 geen middelen meer worden gereserveerd voor (experimenten) met prestatiebeloning. Dit besluit zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om over meerdere jaren een experiment uit te voeren. Staatssecretaris Zijlstra heeft afgelopen vrijdag daarom besloten dat de Regeling Prestatiebeloning in het onderwijs in z’n geheel en op korte termijn wordt ingetrokken Na het intrekken van de regeling krijgen de schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend formeel bericht over het stopzetten van het project. Als u als schoolbestuur een aanvraag heeft ingediend en u heeft aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen met het ministerie van OCW of uw eigen CAOP adviseur.

Let op! Dit bericht is een archief bericht van de opgeheven website: prestatiebeloninginhetonderwijs.nl, dit experiment is niet meer actueel, zoals beschreven in de melding hierboven.

Experimenten

Het streven is zoveel mogelijk experimenten te realiseren in de periode 2011-2015 om aan het eind van het programma gedegen conclusies over de effecten van prestatiebeloning te kunnen verbinden. Daarbij is alle ruimte om positieve en negatieve effecten te onderzoeken. Binnen een groep worden leraren toegewezen aan een experiment of en controlegroep. Is de omvang van een experiment te klein, dan benadert het CAOP actief andere scholen voor deelname om het experiment toch te kunnen starten. Bij de experimenten kan worden gekozen uit:

 • teambeloning: teamprestaties worden gemeten en de docenten uit dit team ontvangen individueel een beloning als hun teamprestaties leiden tot betere leerlingprestaties en een of meer van de onderstaande indicatoren:
  • mate van opbrengstgericht werken
  • mate van omgaan met verschillen
  • tevredenheid leerlingen
  • tevredenheid vervolgonderwijs of afnemend bedrijfsleven (mbo)
  • beoordeling schoolleider
  • beoordeling collega’s
  • percentage voortijdig schoolverlaten
  • op- en afstroompercentages.

Deze opsomming is slechts een voorbeeld van een aantal prestatieindicatoren. Het staat een schoolbestuur vrij om – samen met de onderzoeker –  andere indicatoren te benoemen

Ook andere ideeën rondom uit te voeren experimenten zijn welkom. In dat geval kijken het CAOP, de betrokken onderzoeker en de wetenschappelijke begeleidingscommissie welke mogelijkheden er zijn om het voorstel te vertalen naar een experiment.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen inschrijven op experimenten

Voor 1 april kunnen scholen inschrijven om deel te nemen aan experimenten prestatiebeloning. Op 1 augustus 2012 start de daadwerkelijke uitvoering van de experimenten met prestatiebeloning. Sommige schoolbesturen dienen eigen onderzoeksvoorstellen in, andere geven de voorkeur aan aansluiting bij een onderzoeksvoorstel dat een voor hen herkenbaar doel nastreeft. Vooral als het bestuur een beperkt aantal scholen heeft of niet alle scholen van het bestuur willen aansluiten bij een experiment, is het zinvol om aansluiting met één of meer scholen bij een bestaand experiment te overwegen.

Daarom zijn er in samenwerking met de onderzoekers van TIER drie experimentvoorstellen ontwikkeld die zich lenen voor open inschrijving door scholen in het VO. Deze drie experimenten zijn alle drie gericht op verbetering van de leerprestaties van leerlingen, maar hebben een verschillend karakter:

 • één experiment omvat individuele beloning en is gericht op de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde;
 • één experiment omvat teambeloning en is gericht op onder- en bovenbouwteams;
 • één experiment omvat teambeloning en is gericht op vaksecties van examenvakken.

Het betreft verkorte voorstellen, die zullen worden uitgewerkt tot onderzoeksplannen. Belangrijke randvoorwaarden zijn een voldoende omvang van de populatie en de verdeling van de populatie per experiment in een experimentgroep (die de beloning krijgt indien aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan) en een controlegroep (die niet de beloning kan krijgen en als benchmark dient in het onderzoek). In het experimentvoorstel gericht op vaksecties zal steeds een volledige schoollocatie tot de experimentgroep of de controlegroep behoren.

Prestatiebeloning

Prestatiebeloning in het onderwijs is een speerpunt van het kabinet Rutte en van de onderwijsagenda van staatssecretaris Zijlstra. Prestatiebeloning wordt daarbij vooral gezien als instrument om het gesprek over onderwijskwaliteit op gang te brengen, elkaar scherp te houden, opbrengstgericht werken blijvend te stimuleren en om excellentie te benoemen. In de onderwijsnota Leraar 2020 – een krachtig beroep! geeft de staatssecretaris aan te willen inzetten op versterking van de kwaliteit en de professionalisering van het onderwijs. Eén van de keuzes die wordt gemaakt, is het experimenteren met prestatiebeloning voor excellente individuele leraren en lerarenteams in de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (po, so, vo en mbo).Geef een reactie

zestien + 6 =